Tin tức - sự kiện

Ngày 14/06/2018: Hồ sơ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hồ sơ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

1) Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

2) Phiếu xác nhận Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

3) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Dành cho Tổ chức)

4) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Dành cho Cá nhân)

5) Giấy ủy quyền nhóm cổ đông

6) Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

7) Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

8) Kế hoạch tài chính năm 2018

9) Báo cáo hoạt động hội đồng quản trị

10) Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

11) Tờ trình về việc Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo Hợp nhất công ty mẹ năm 2018

12) Tờ trình Lương Chủ tịch HĐQt, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018

13) Tờ trình  về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng Giám đốc

14) Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (lần thứ IV)

15) Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017

16) Tờ trình về việc đề nghị thông qua và ban hành Quy chế Quản trị Công ty

17) Thông Báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ

18) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2021)

19) Mẫu Đề nghị ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 

20) Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên

21) Giấy đề nghị ứng cử kiểm soát viên

22) Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

23) Sơ yếu lý lịch (Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

24)Sơ yếu lý lịch (Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

25) Đơn từ nhiệm của Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

26) Đơn từ nhiệm của Ông Trần Anh Minh - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

27) Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Văn Hải - Thành viên Hội Đồng quản trị kiểm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

28) Đơn từ nhiệm của Ông Trần Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 

29) Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

30) Đơn từ nhiệm của Bà Lâm Thị Ngọc Châu - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 

31) Đơn từ nhiệm của Bà Sô Kim Ý - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 

32) Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

 

 

Các Tin Tức Khác