Tin tức - sự kiện

Ngày 15/11/2021: THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC

Xin mời quý cổ đông xem thông báo và tải mẫu đính kèm chi trả cổ tức:

1. Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức

2. Biểu mẫu đề nghị chuyển khoản cổ tức

Các Tin Tức Khác