Tin tức - sự kiện

Ngày 13/06/2019: Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Quý cổ đông xem thông tin chi tiết dưới đây:

1. Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

3. Giấy ủy quyền Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Bên ủy quyền là Tổ chức)

4. Giấy ủy quyền Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Bên ủy quyền là cá nhân)

5. Giấy ủy quyền nhóm cổ đông

6. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

7. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

8. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

9. Kế hoạch tài chính năm 2019

10. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019

11. Báo cáo ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

12. Ý kiến của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

13. Tờ trình chọn đơn vị thực hiên kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ năm 2019

14. Tờ trình phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

15. Tờ trình Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư  ký Hội đồng quản trị năm 2019

16. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (kèm nội dung sửa đổi Điều lệ)

17. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động  bổ sung, sửa đổi lần thứ VI

18. Tờ trình Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

19. Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa 

20. Đơn xin từ nhiệm của ông Diệp Giáo Sinh

21. Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Tuynh

22. Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Quang

23. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

24. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

25. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 - 2021

26. Mẫu giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát  Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

27. Mẫu biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

28. Mẫu giấy đề nghị ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

29. Mẫu giấy đề nghị ứng cử kiểm soát viên

30. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị

31. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát

32. Dự thảo biên bản Đại hội cổ đông thương niên năm 2019 và dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 

Các Tin Tức Khác