Tin tức - sự kiện

Ngày 22/06/2019: Cập nhật thay đổi bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây:

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

3. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019

4. Tờ trình phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

5. Tờ trình lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019

6. Phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Thể nhân)

7. Phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Pháp nhân)

8. Thư giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2019 (Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh)

9. Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy

10. Thư giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2019 (Công ty cổ phần Địa Cầu)

11. Sơ yếu lý lịch của bà Trần Thị Hiền

12. Thư giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2019 (Công ty TNHH Olympia)

13. Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Đình Tuấn

14. Sơ yếu lý lịch của ông Bùi Minh Nam

15. Lý lịch trích ngang Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021

16. Lý lịch trích ngang Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

17. Tờ trình phê duyệt chủ trương tài trợ Dự án hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen

18. Dự thảo biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

19. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 

Các Tin Tức Khác