Tin tức - sự kiện

Ngày 15/09/2018: CBTT Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh xin thông báo đến Quý vị cổ đông Hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

2. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

3. Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty

Các Tin Tức Khác