Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

                                              CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TY

 

* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG

- Đại hội đồngcổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền.

* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, quản lý công ty giữa 02 kỳ đại hội. Hiện tại HĐQT công ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm.

* BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của công ty. Hiện tại Ban kiểm soát có 03 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ không quá 05 năm.

* BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo những chiến lược và kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng Giám đốc và các phó Tổng Giám đốc có nhiệm kỳ không quá 05 năm.

* PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ:

- Tham mưu công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, nhân sự toàn công ty; Tham mưu công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công công tác; Quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá, nhận xét, khen thưởng, kỷ luật CB.CNV công ty; Quản lý lao động, tiền lương, thưởng; Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ,...); Xây dựng các văn bản, nội quy, quy chế, của công ty và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư theo định hướng, chiến lược kinh doanh, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty; Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của công ty để tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành; Tổng hợp, báo cáo giao ban hàng tháng, xây dựng các báo cáo gửi UBND Tỉnh và các ngành chức năng trong tỉnh Tây Ninh theo quy định.

- Cung cấp thông tin cho Ủy Ban chứng khoán nhà nước theo quy định.

- Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu của công ty; Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ và quản lý sử dụng con dấu của công ty theo quy định.

- Tham mưu mua sắm, quản lý công cụ tài sản của công ty, tổ chức phục vụ hội nghị, tiếp và phục vụ các đoàn khách đến công ty quan hệ công tác; Thực hiện công tác tạp vụ và bảo vệ cơ quan.

* PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ:

- Tham mưu công tác quản lý sử dụng vốn của công ty đảm bảo có hiệu quả, đúng quy định;

- Ghi chép, hạch toán và phản ánh chính xác, kịp thời, trung thực, đầy đủ tình hình tài chính của công ty, thu thập, xử lý số liệu kế toán và thực hiện công việc theo Luật kế toán và chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Phân tích tình hình tài chính của công ty, tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý, điều hành công ty cho Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, nghĩa vụ thu, nộp ngân sách và quản lý, đôn đốc thu hồi công nợ cho công ty,

- Quyết toán tài chính quý, 06 tháng, 09 tháng, năm theo quy định.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng và nguồn hình thành tài sản công ty, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức kiểm kê định kỳ, đột xuất, tài sản, vật tư, công cụ, hàng hóa toàn công ty và đề xuất thanh lý tài sản, vật tư, công cụ, hàng hóa hư hỏng, không cần dùng và mất phẩm chất.

* PHÒNG KINH DOANH - DỊCH VỤ - VẬN HÀNH:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing năm, quý, tháng và các biện pháp phát triển mặt hàng, mở rộng thị trường, chiếm lĩnh thị phần để tổ chức kinh doanh đạt chỉ tiêu Ban Tổng Giám đốc công ty giao.

- Tổ chức mạng lưới kinh doanh hợp lý, khoa học; có kế hoạch đề xuất đào tạo nhân viên bán hàng, tiếp thị để nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ bán hàng, tiếp thị của công ty.

- Tham mưu Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng với các đối tác kinh doanh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Tổ chức quản lý, theo dõi, thu hồi công nợ đối với các đối tác kinh doanh và nhân viên phòng kinh doanh công ty.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư theo định hướng, kế hoạch công tác chuẩn bị phục vụ Hội xuân núi Bà hàng năm;

- Tổ chức thực hiện công tác thu hộ phí tham quan, vé vào cổng Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen;

- Quản lý các hoạt động vui chơi, giải trí, các dịch vụ, cho thuê mặt bằng, điểm kinh doanh đối với các hộ kinh doanh tại núi Bà Đen; cung cấp hàng hoá (nước giải khát các loại) cho các hộ kinh doanh;

- Quản lý và tổ chức tốt công tác vệ sinh, trang trí cảnh quan;

- Phối hợp Ban Quản lý và các đơn vị trú đóng thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, cảnh quan, di tích, tài nguyên rừng ...