Giới thiệu

Ban lãnh đạo Công ty

* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH:

- Ông LÊ HỮU PHƯỚC - Ngày sinh: 10/10/1959

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Ông TRẦN ANH MINH - Ngày sinh: 09/01/1975

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

             

- Ông PHẠM VĂN HẢI - Ngày sinh: 17/7/1970

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc 

- Ông TRẦN TRUNG KIÊN - Ngày sinh: 30/9/1967

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông NGUYỄN THANH HUY - Sinh năm: 1968

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

 

* BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH:

 

- Ông LÝ BÌNH HÒA - Ngày sinh: 14/5/1970

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

Đang cập nhật

- Bà SÔ KIM Ý - Ngày sinh: 10/03/1981

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

   

- Bà LÂM THỊ NGỌC CHÂU - Ngày sinh: 04/12/1974

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

 

* BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH:

Ông TRẦN ANH MINH - Ngày sinh: 09/01/1975

Chức vụ: Tổng Giám đốc  

- Ông PHẠM VĂN HẢI - Ngày sinh: 17/7/1970

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH:

* PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH:

- Bà LÝ THỊ THU HỒNG - Ngày sinh: 18/6/1980

- Chức vụ: Giám đốc Tổ chức - Hành chính

- Ông PHAN THANH TRUNG - Ngày sinh: 1977

- Chức vụ: Phó Giám đốc Tổ chức - Hành chính

 

* PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ:

- Bà TRẦN THỊ HIỀN - Ngày sinh: 28/8/1972

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Bà TRẦN THỊ PHƯỢNG - Ngày sinh: 25/8/1982

- Chức vụ: Phó Kế toán trưởng

 

* PHÒNG KINH DOANH: 

- Ông NGUYỄN TRỌNG LINH - Ngày sinh: 20/5/1976

- Chức vụ: Giám đốc phụ trách kinh doanh

Đang cập nhật

- Ông LÊ GIANG SƠN - Ngày sinh: 1977

- Chức vụ: Phó Giám đốc Kinh doanh

Đang cập nhật

- Ông ĐÀO VĂN NAM - Ngày sinh: 1977

- Chức vụ: Phó Giám đốc Kinh doanh

 

 

* TRUNG TÂM DỊCH VỤ - DU LỊCH NÚI BÀ ĐEN:

- Ông TRẦN THẾ HUYÊN - Ngày sinh: 02/01/1963

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Du lịch núi Bà Đen

 

 

- Ông NGUYỄN VÕ DUY NINH - Ngày sinh: 27/02/1978

- Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Du lịch núi Bà Đen