Giới thiệu

Ban lãnh đạo Công ty

* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH:

Đang cập nhật

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Ngày sinh: 15/01/1973

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 

Đang cập nhật

- Ông TRỊNH VĂN HÀ - Ngày sinh: 20/07/1978

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

- Bà TRẦN THỊ HIỀN - Ngày sinh: 28/08/1972

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 

Đang cập nhật

- Ông PHẠM HÙNG CƯỜNG - Ngày sinh: 10/02/1981

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Đang cập nhật

- Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN - Sinh năm:07/08/1980

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

 

* BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH:

 Đang cập nhật

- Ông Bùi Minh Nam - Ngày sinh: 02/10/1980

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát 

- Ông LÝ BÌNH HÒA - Ngày sinh: 14/05/1970

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Đang cập nhật  

- Bà BÙI THỊ LÂU - Ngày sinh: 07/06/1985

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

 

* BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH:

   

- Bà TRẦN THỊ HIỀN - Ngày sinh: 28/08/1972

- Chức vụ: Tổng Giám đốc 

* PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ:

   

- Ông PHAN THANH TRUNG - Ngày sinh: 1977

- Chức vụ: Phó Phòng HCNS

 

* PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI VỤ:

   

- Bà TRẦN THỊ PHƯỢNG - Ngày sinh: 25/8/1982

- Chức vụ: Kế toán trưởng

 

* PHÒNG KINH DOANH - DỊCH VỤ - VẬN HÀNH:

- Ông NGUYỄN TRỌNG LINH - Ngày sinh: 20/5/1976

- Chức vụ: Trưởng phòng KD-DV-VH

 

PHÒNG HỖ TRỢ KỸ THUẬT - VỆ SINH - CẢNH QUAN:

- Ông TRẦN THẾ HUYÊN - Ngày sinh: 02/01/1963

- Chức vụ: Trưởng phòng